Навчально виховний комплекс Дошкільний навчальний заклад - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Кошлани
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
21 Квітня 2019 р

Статут

                                                                                                                          

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        Рішення 23 сесії районної Ради

                                                                                                         7 скликання 27.10.2017

                                                              

                                                                                                                СТАТУТ

 

НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ” 

с. КОШЛАНИ ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

                                                 ( Нова редакція)

                 

 

1. Загальні положення

1.1. Навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” с. Кошлани Оратівський район Вінницька область (далі – Заклад) є правонаступником загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів с. Кошлани Оратівський район Вінницька область і перебуває у спільній власності територіальних громад району, управління якою здійснює Оратівська районна Рада.

1.2. Юридична адреса Закладу: 22644, вул. Миру, 11, с. Кошлани, Оратівський район, Вінницька область.

 Повна назва: навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” с. Кошлани Оратівський район Вінницька область.

 Скорочена назва:  НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів» с. Кошлани.

1.3. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою.

1.4. Засновником (власником) Закладу є Оратівська районна Рада.

1.5. Головна мета Закладу - забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та базової загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.

1.6. Головні завдання Закладу:

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного та шкільного віку;

- формування гармонійної особистості;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

            - формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання у дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

            - розвиток особистості дитини, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права дітей на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про навчально-виховний комплекс, затвердженим ІІостановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003  № 306, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.8. Заклад складається з двох підрозділів дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ (дитячий садок) забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3  до 6  років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів) забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів середньої і дошкільної освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

Випускники Закладу одержують документи про освіту встановленого зразка.

 

1.10. Навчання і  виховання  у Закладі здійснюється українською мовою.

Заклад у разі потреби може запроваджувати у шкільному підрозділі допрофільне навчання при наявності можливостей, використовуючи загальноосвітній варіант навчального плану.

1.11. Заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із органом управління освітою;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством;

- залишати у своєму розпорядженні власні надходження і використовувати їх у порядку, визначеному законодавством України;

- за погодженням із Засновником розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.12. У Закладі створюються та функціонують предметні методичні об’єднання, творчі групи.

1.14. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації здійснюється Оратівським районним центром первинної медико-санітарної допомоги.

Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

1.15. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються укладеними угодами.

 

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою Закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план. Він складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план погоджується радою Закладу і затверджується органом управління освітою. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Закладу добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Обсяг педагогічного навантаження педпрацівників визначається директором Закладу на підставі законодавства і затверджується наказом директора.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом з дотриманням законодавства про працю.

2.5. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.6. Зарахування дітей до Закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу і дошкільного підрозділу).

Зарахування дітей дошкільного та шкільного віку до Закладу здійснюється на безконкурсній основі. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

2.7. В дошкільному відділені за дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Поділ класів на групи у шкільному підрозділі на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими  Міністерством фінансів України.

У разі потреби учень протягом будь-якого року навчання може перейти до іншого навчального закладу.

У дошкільному підрозділі Закладу групи можуть комплектуватися за віковими та іншими ознаками, зокрема:

- дошкільні групи (наповнюваність до 20 дітей);

            - різновікові (наповнюваність до 15 дітей);

- з короткотривалим перебуванням (наповнюваність до 10 дітей).

2.9. Для дітей 1-6 класів за бажанням їхніх батьків (осіб, які їх замінюють) при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження дітей встановлюються Закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом та планом дошкільного підрозділу.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Робота дошкільного та шкільного підрозділу визначається режимом роботи закладу.

Навчальний рік у Закладі розпочинається 1 вересня у День знань, а  завершується:

- у дошкільному підрозділі - 31 травня наступного року, а з 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей;

- у шкільному підрозділі - не пізніше 1 липня (включаючи проведення навчальної практики, державної підсумкової атестації навчальних досягнень дітей). Тривалість навчального року обумовлюється виконання програм з усіх предметів.

2.11. Відволікання дітей від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.12. За погодженням із органом управління освітою з урахуванням умов, специфіки Закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна бути меншою ніж 30 календарних днів.

2.13. Тривалість уроків у Закладі становить: у першому класі - 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, 5-9 класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із органом управління освітою.

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором.

 

Тижневий режим роботи Закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.15. Зміст, обсяг та характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

2.16. У шкільному підрозділі визначення рівня навчальних досягнень учнів  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні. Ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табель успішності, свідоцтво) відображаються досягнення дітей у навчанні за семестр, навчальний рік та державна підсумкова атестація.

2.17. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

2.18. Порядок переведення і випуску дітей у Закладі визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.19. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні з української мови, читання, математики.

2.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію дітей у системі загальної середньої освіти.

2.21. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- після закінчення початкової школи - табель успішності;

- після закінчення основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

За відмінні успіхи у навчанні учні нагороджуються похвальним листом, а випускники – свідоцтвом про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.22. За успіхи у навчанні для дітей встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: грамота, подяка, грошова винагорода (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

 

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі є:

- діти дошкільного віку;

- учні;

- педагогічні працівники;

- вихователі, помічники вихователів;

- психолог, бібліотекар;

- медичний персонал;

- допоміжний персонал;

- інші спеціалісти;

- батьки (особи, які їх замінюють).

3.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

3.4. Учні шкільного підрозділу мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля дітей;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.5. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, не меншому ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників,  інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та іншими законодавчими актами.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я дітей;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

- матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень виховання та викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти поліпшенню іміджу Закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в дітях повагу до батьків, осіб, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дітей;

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору.

3.10. У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки (особи, які їх замінюють) мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

           - звертатися до органів управління освітою, керівника Закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних та судових органах.

3.13. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть відповідальність за здобуття дітьми базової  загальної середньої освіти і зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у дошкільному підрозділі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти про відсутність або хворобу дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- забезпечувати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дитини повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:

-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у Закладі;

-  керувати дитячими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту Закладу;

- виконувати накази та розпорядження керівника Закладу, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати дітей від усіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

4. Управління Закладом

4.1. Управління Закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

            Директор Закладу призначається і звільняється з посади відділом освіти райдержадміністрації за попереднім погодженням із Оратівською районною Радою.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється органом управління освітою за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Працівники обслуговуючого персоналу школи приймаються і звільняються з роботи директором Закладу з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Директор Закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів;

- створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень дітей у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі дітей у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує право дітей на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює харчування та медичне обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування Закладу є конференція, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Закладу - зборами трудового колективу;

- учнів Закладу - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Закладу - 5, від учнів - 5, від батьків і представників громадськості -5. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Конференція:

- обирає раду Закладу, її голову;

- встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради Закладу;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу,

- розглядає інші найважливіші напрями діяльності Закладу;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.4. У період між конференціями діє рада Закладу (далі – Рада).

Мета діяльності Ради :

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу ;

- об’єднання зусиль педагогічного, дитячого та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Закладом;

- розширення колегіальних форм управління Закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основні завдання Ради:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя ;

- створення належного педагогічного клімату в Закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуттю ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання дітей;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості базової загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення дітей, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей та Закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  II ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються конференцією Закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається зборами.

На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше, ніж на третину.

Рада діє на засадах:

- пріоритетності прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

            Рада працює за планом, затвердженим конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів протягом навчального року.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Закладу, Засновника, а також членами Ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за присутності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Закладу, у 7- денний термін доводяться до відома педагогічного колективу, дітей, батьків (осіб, які їх замінюють) та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

Очолює Раду голова, який обирається із складу Ради. Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не можуть бути директор Закладу та його заступники.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

Члени Ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.5. Рада Закладу:

- організовує виконання рішень конференції;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Закладу;

- затверджує режим роботи Закладу;

- сприяє формуванню мережі класів Закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Закладу похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості і потреби дітей, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з дітьми;

- виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги дітям;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) в обстеженні житлово-побутових умов дітей, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних

 

Зміни до додатку «Структура і штатна чисельність працівників зага

Логін: *

Пароль: *